iværksætter-guide: 2013

Ejerbogen

Mange virksomheder hvor virksomhedsformen er et selskab, glemmer at det er et krav at der føres en ejerbog.
Ejerbogen betyder måske ikke meget i hverdagen, og hvis der kun er en enkelt ejer af selskabet. Men er der flere ejere af et selskab, kan der hurtig blive tvivl om, hvor mange anparter den enkelte ejer.

Det er et krav at der bliver ført en ejerbog, også selv om der kun er en enkelt ejer af selskabet.

Eksempel ejerbog.

Eksempel på en ejerbog for at ApS selskab, der er stiftet efter 1/1 2014.
Kapitalskravet for et ApS bliver ændret fra 1/1 2014, fra 80.000 kr. til 50.000 kr.

Iværksætterselskab (IVS)

Stift Iværksætterselskab (IVS) for kun 1 kr.
Hvad er et Iværksætterselskab (IVS).
Et Iværksætterselskab er en særlig form for et anpartsselskab, som kan stiftes for kun 1 kr. og betyder, at selskabet er i gang med at opbygge sin kapital gennem selskabet drift.

CVR. på hjemmeside

Lovkrav om CVR nummer på hjemmeside.
Når man opretter en hjemmeside for sin virksomhed, skal man vide at der findes nogle generelle lovkrav, der skal opfyldes når man markedsføre eller sælger, vare eller ydelser via sin hjemmeside.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

En Erhvervs- og produktansvarsforsikring er en god investering, og kan vise sig at blive din virksomheds redning.


Da du som selvstændig erhvervsdrivende kan du blive draget til ansvar for de skader, som du eller dine ansatte påfører andre mennesker eller deres ting, i forbindelse med udførelsen af virksomhedens arbejde.

Produktansvarsforsikring

En produktansvarsforsikring sikre dig for selv at skulle betale erstatning, for skade på person eller ting, der er forvoldt af dine produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret.


Hvad er en produktansvarsforsikring
En produktansvarsforsikring er en del af Erhvervs og produktansvarsforsikring, og som altid tegnes sammen med en erhvervsansvarsforsikring.
Forsikringen dækker det produktansvar eller ydelser, som kunder vil gøre dig erstatnings ansvarlig for.

Erhvervsansvars forsikring

En erhvervsansvarsforsikring er generelt en rigtig god investering.
Virksomheden kan nemlig få erstattet de økonomiske følger, fra et muligt erstatningsansvar af skader, der er påført af personer, som er tilknyttet virksomheden.
Erhvervsansvarsforsikringen kan blive en sand redning for virksomhedens økonomi, idet erstatningsansvaret kan blive en stor omkostning.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring, hvis du eller din virksomhed er registreret som arbejdsgiver og har ansat personale.
Det er dig som arbejdsgiver, der skal sørge for forsikringen.


Hvornår er arbejdsskadeforsikringen lovpligtig
Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet.
Derfor skal du som arbejdsgiver have en forsikring, der dækker skal alle dine ansatte.
Alle ansatte skal være forsikrede under arbejdets udførelse, uanset om de er lønnede eller ulønnede, kun arbejder få timer om ugen og uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse.
Dette gælder også medlemmer af arbejdsgiverens familie, hvis deres arbejde kan sidestilles med andre ansatte.
Der skal også tegnes arbejdsskadeforsikring for direktører i et ApS og et A/S.
Aktionærer og anpartshavere, hvis de har en egentlig beskæftigelse i virksomheden, skal også dækkes af en arbejdsskadeforsikring.

Hvornår er arbejdsskadeforsikringen ikke lovpligtig
Selvstændige som driver egen virksomhed, skal ikke være dækket af en arbejdsskadeforsikring.
Dette gælder også medarbejdende ægtefæller, der eventuelt også arbejder i virksomheden.
Men man kan tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring, for dig selv og din medarbejdende ægtefælle.
Ejere i I/S og K/S behøver heller ikke, at tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
Det er kun de ansatte, som skal være dækket af en arbejdsskadeforsikring ifølge loven.

Arbejdsskade forsikringen dækker bl.a.:
Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, og den dækker personskader forårsaget af arbejdet.
Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.

 • Nødvendig sygebehandling, optræning og hjælpemidler
 • Fysiurgisk behandling og behandling hos kiropraktor
 • Tand- og brilleskader.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne.
 • Godtgørelse for varigt mén.
 • Ved dødsfald får medarbejderens efterladte godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringen.
 • Erstatning til medarbejderens efterladte ved tab af forsørger.

Forsikringer

Det er dit eget ansvar at få tegnet forsikring til din virksomhed. En række forsikringer er lovpligtige at tegne, mens andre er frivillige.

Det er dog vigtigt at man er opmærksom på, at behovet for forsikringer afhænger af dit af virksomhedsform og branche.

Der findes mange andre forsikringer, der kan være lovpligtige alt afhængig af branche.
Du kan også frivilligt forsikre en lang række andre risiko forhold i din virksomhed.

De lovpligtige forsikringer dækker nødvendigvis ikke altid din virksomheds behov.
Det kan derfor være en god idé at undersøge hvilke forsikringer der er lovpligtige for netop din virksomhedsform og branche.

Med hensyn til forsikringsbehov anbefales det, at man drøfter sine konkrete behov med et forsikringsselskab.
Vær dog kritisk over for tilbud, da forsikringsselskaber jo lever af og sælge forsikringer.
Søg derfor også tilbud hos min. 3 forskellige forsikringsselskaber.

Som minimum skal man spørge om tilbud på en erhvervsansvarsforsikring, med et for dig rimeligt dækningsomfang, vær opmærksom på selvrisikoen.

Hvis du har medarbejdere, også hvis det kun er i enkeltstående tilfælde, er det lovpligtigt med en arbejdsskadeforsikring.
Arbejdsskadeforsikring dækker også dig selv, hvis du skulle komme ud for en arbejdsskade i forbindelse med dit arbejde.En erhvervsansvarsforsikring dækker hvor dine medarbejdere eller andre kræver erstatning af din virksomhed, fordi der er sket en skade.
Hvis din virksomhed selv producere vare, vil en produktansvarsforsikring dækker skader, som dit produkt har forvoldt på andre personer eller andres materiel.
Visse brancheforeninger kræver at man har en erhvervsansvarsforsikring for at være medlem.Erhvervsløsøreforsikring
En erhvervsløsøreforsikring dækker skader på inventar såsom møbler, it-udstyr, maskiner og varelager efter brand, tyveri og vandudstrømning.

Driftstabsforsikring
En Driftstabsforsikring dækker din mistet indtjening, hvis virksomhedens drift går i stå efter brand, vand eller tyveriskader.

Bilforsikring
Hvis du har en arbejdsbil skal denne naturligvis også være forsikret, med en lovpligtig ansvarsforsikring, og evt. en kaskoforsikring.

Kaskoforsikring
Kaskoforsikring kan købes til både biler og arbejdsmaskiner, og dækker de skader som du selv er skyld i.

Bygningsforsikring
Bygningsforsikring der dækker brand, tyveri, storm og vandskader.
Branddækningen er ofte krævet af evt. panthaver i ejendommen.

Hus- og grundejeransvarsforsikring
En hus- og grundejeransvarsforsikring kan købes af ejeren af den ejendom, hvorfra virksomheden drives. Den træder i kraft, hvis du misligholder din forpligtelse til at vedligeholde huset, og andre personer kommer til skade.

Heltidsulykkesforsikring
Heltidsulykkesforsikring dækker virksomhedens ejer og medarbejdende ægtefælle i tilfælde af en arbejdsulykke.

Sygedagpengeforsikring
En Frivillig sygedagpengeforsikring giver dig som selvstændig ret til dagpenge ved sygdom uanset arbejdsfortjeneste, og du sikrer dig dermed dagpenge i de første to uger af en sygeperiode.

Hvad er virk.dk

På virk har man adgang alle de indberetninger, som man som virksomhed har brug for.
Virk har ca. 1.500 indberetninger, alt samlet på et sted, så det vil lette virksomhederne når der skal indberettes til myndighederne.
Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige.

Digital Postkasse

Den digitale postkasse er blevet lovpligtigt, for alle virksomheder med CVR-nummer.
Alle virksomheder, foreninger og organisationer som har et CVR-nummer, skal inden den 1. november have oprettet en digital Postkasse, for at kunne modtage post digital post fra det offentlige.
Den digitale postkasse er gratis for alle, og det er en sikke måde at modtage post måde.
Digital post fra det offentlige kan f.eks. være, sygedagpenge, straffeattester, bilsyn og årsregnskab.
Det er virksomhedens ansvar at læse posten.

Baggrunden for Digital Post
Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har folketinget har i juni 2012 vedtaget en lov om offentlig digital post. Loven gør det obligatorisk for borgere og virksomheder, kommunikation fra offentlige myndigheder foregår digitalt.
Digital Post er vigtig for regeringens digitaliseringsstrategi. I første omgang skal post fra offentlige myndigheder digitaliseres, men efterfølgende skal post til borgerne også være digital.
Det er e-Boks er leverandør af løsningen af den digitale postkasse.
Initiativet er blevet gennemført af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hvorfor digital Post
Den digitale postkasse er udviklet, fordi E-Mail ikke kan altid kan sikker de krav som persondataloven kræver, nemlig at fortrolig og personfølsom information beskyttes.
Den digitale postkasse vil derfor primært blive brugt til sikker post, fra det offentlige.
Da det offentlige ikke har pligt til at sende alt post via den digitale, vil E-Mail der ikke indeholder personligheds følsomme data, vil det offentlige fortsat bruge e-mails
og andre former for henvendelser, når der ikke stilles krav om sikkerhed.
Virksomheder har ikke krav på at modtage posten digitalt.

Kan man fritages for den digitale postkasse

Det kan man godt, men det kræver at man ikke kan få en bredbåndsforbindelse på min. 512 k/bit.
Så det er vist nok kun på nordpolen, at virksomheder kan blive fritaget.
Overgangen til digital post bliver:
 • 1. november 2013 for alle virksomheder.
 • 1. november 2014 for alle borgerne.

Sikker digital post
Den krypterede forbindelse til forsendelserne giver garanti for, at ingen uvedkommende kan få adgang til de oplysninger, der bliver sendt.

Med en digital postkasse får man
 • adgang til sikker kommunikation med det offentlige
 • samlet al digital post i samme postkasse, også evt. post fra e-Boks
 • mulighed for at opbevare digitale post nemt og overskueligt i digitale mapper
 • mulighed for at skrive til det offentlige og modtage digitalt svar
 • mulighed for at modtage sms påmindelser, NemSMS gør det muligt at modtage påmindelser fra det offentlige, fx om frister for indberetning
 • nemmere at overholde de forskellige tidsfrister

Oprette en digital postkasse.
For at oprette en digital postkasse, kræver det at man har en NemID-medarbejdersignatur.
Opret en digital postkasse her på VIRK.DK

NemID medarbejdersignatur

NemID medarbejdersignatur er en videreudvikling af den nuværende Digital medarbejdersignatur. Det er Nets DanID står bag både NemID medarbejdersignatur og den Digital Signatur.

NemRefusion

Som arbejdsgiver eller som selvstændig skal man anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barseldagpenge med NemRefusion.
Det er også her, I kan søge om refusion for løntilskud eller fleksjob.

Købsmomsen.

Købsmomsen også kaldet ”Indgående moms”, Udgør altid 25% af det samlet indkøb.
Købsmomsen er den moms du betaler for en vare hos din leverandør.
Den samlet købsmomsen skal oplyses til skat, og ved at modregne med den salgsmoms, kan man se hvad man skal betale i moms.
Man har sammen med registrerings beviset modtaget et moms nummer, og det fremgår også hvilken perioder man skal afregne moms.

Salgsmomsen.

Salgsmomsen som også kaldes den ”udgående moms”.
Slagsmoms udgør altid 25% af det samlet salg.
Salgsmomsen er den moms du lægger til din salgspris.
Den samlet salgsmomsen skal oplyses til skat, og ved at modregne med den købsmoms, kan man se hvad man skal betale i moms.
Man har sammen med registrerings beviset modtaget et moms nummer, og det fremgår også hvilken perioder man skal afregne moms.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis man blive syg som selvstændig erhvervsdrivende, vil man først være berettiget sygedagpenge efter 14 dages sygemelding, de 14 dage skal man altså selv betale for.
Man med en sygedagpengeforsikring kan man sikre sig mod dette.


Driver man en enkeltmandsvirksomhed, eller er gået sammen med andre om at drive virksomhed som I/S, kan man tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med egen sygdom, eller graviditet.

Barsel som selvstændig

Når man som selvstændig venter barn, eller vælger at adoptere et barn, er det vigtigt at barnet og forældre får en god start på livet, og sammen kommer godt fra start med den nye tilværelse.


Som selvstændig har men også ret til barsel dagpenge, men der er nogle krav og regler der skal op fyldes før man kan får barsel dagpenge.

Fleksjob i egen virksomhed

Fleksjob for selvstændige erhvervsdrivende
Et fleksjob er et job der på særlige vilkår tager hensyn til dine skånebehov. Kommune kan bevilge når man ikke kan arbejde på normale vilkår, fordi arbejdsevnen er nedsat varigt og væsentligt.

Som udgangspunkt er det en midlertidigt ordning, der bevilliges for 5 år af gangen.
Hvis fleksjobbet er oprettet efter reglerne for fleksjob inden januar 2013, bliver du ikke berørt af de nye regler om løn og offentligt flekslønstilskud eller varighed for 5 år ad gangen. Men hvis du skifter fleksjob, kommer du ind under de nye regler.

SYGEDAGPENGE TIL SELVSTÆNDIGE

Sygedagpenge til selvstændige, der i en kortere eller længere periode, ikke kan passe sin virksomhed på grund af sygdom, kan få sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom.
sygedagpengene beregnes som hovedregel ud fra virksomhedens overskud, der er opgjort på den sidst godkendte årsopgørelse.

Personligt ejet virksomhed

En personligt ejet virksomhed er en virksomhed, som du driver, uden at du har oprettet et selskab (aktie- eller anpartsselskab).
Den enkleste måde at starte på er ved at skabe et personligt firma, en enkeltmandsvirksomhed.
Der er ingen formelle krav, så du kan bare gå i gang. Du skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og have et CVR-nummer, som du bruger ved indberetning af skat og moms.

tjekliste

Det er en god ide at lave en tjekliste, så man ikke glemmer noget under vejs.
Dette var den tjekliste jeg brugte, da jeg valgte at starte som selvstændig, det kan godt være der er nogle ting du ikke skal bruge, og der kan også være nogle ting som mangler.
De forskellige punkter er beskrevet mere på de andre sider.

Forretningsplan

Hvordan laver man en forretningsplan?
En guide som beskriver de væsentligste punkter en god forretningsplan bør indeholde.
Nederst på siden kan du finde nogle links til forretningsplan skabeloner og eksempel på en forretningsplan 

Punkter som din forretningsplan bør indeholde:

Beslutningen

Når man vælger og blive iværksætter, og blive selvstændig erhvervsdrivende, kan være en svær beslutning man skal træffe.

Virksomhedsformer

Der findes forskellige virksomhedsformer, valg af virksomhedsformen afgør, hvordan du skal betale skat og hvordan du er stillet rent juridisk.Du skal være afklaret omkring forhold som risikofaktorer, marked, branche, ejerforhold og ikke mindst planlægning af skat og hensynet til hæftelse, dvs. hvordan du holdes økonomisk ansvarlig, ejer du hus, bil, eller et stor opsparing, vil du ved et personligt ejet virksomhed kunne miste det hele.

Interessent selskab I/S

Interessent Selskab I/S.
Et interessentskab er en virksomhedsform, hvor to eller flere personer driver firma sammen, Ejerne kan både være personer, andre I/S'er og selskaber (ApS/A/S).
Et I/S fungerer praktisk talt på samme måde som en enkeltmandsvirksomhed, men som nævnt er der her min. 2 ejere.
Deltagerne hæfter ubegrænset og solidarisk for den gæld virksomheden stifter. Men man skal huske på, at kreditorerne altid vil gå efter den person som har penge, så gælden deles ikke ligeligt hvis krisen kradser.
Deltagerne i I/S tager typisk alle aktivt del i virksomhedens daglige drift.
Et I/S selskab kan ikke omdannes til en enkeltmandsvirksomhed, men kan godt til ApS/A/S hvis værdierne er til stede.

Hvordan registrerer jeg min virksomhed?

Når du starter en virksomhed med en omsætning på over 50.000 kr. i en periode på 12 mdr. eller er momspligtig og/eller lønsumsafgiftspligtig virksomhed. Skal du registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor du får et CVR nr. og et moms nr.. Registreringen er gratis.
Fra registreringstidspunktet skal du opkræve og afregne moms og afgifter til SKAT.


Hvad skal du bruge/beslutte ved registreringen

 Her er en lille liste som du med fordel kan have besluttet, inden du skal til og udfylde startblanketten.

Hvad betyder CVR?

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister, og er statens stamregister for virksomhedsoplysninger og indeholder oplysninger om alle virksomheder i Danmark.
Når virksomhederne bliver registreret, får de tildelt et CVR-nummer, så de kan identificeres entydigt over for myndigheder og kunder.

Hvad er et P-nummer?

Hvad er et P-nummer?
P-nummer står for produktionsenhedsnummer.
Alle P-enheder tildeles et entydigt 10-cifret identifikationsnummer.
Et P-nr. vil altid være tilknyttet en juridisk enhed med et entydigt 8-cifret CVR-nr.

Moms beregning.

Moms er en meromsætningsafgift mellem en virksomhed og en privat forbruger. Virksomheder er fritaget for at betale moms, og de kan således fratrække deres købsmoms fra deres salgsmoms. Den almindelige danske moms ligger på 25% af varens pris.
Sælger du varer igennem dit momsregistreret firma skal du altså pålægge dine varer en 25% dansk moms.

Iværksætter su.


Socialdemokraterne går videre med idéen, om en udvidelse af SU´en til studerende, der vil starte egen virksomhed.

Iværksætterselskaber (IVS)

Stift selskab for kun 1 kr.
Helt ny selskabsform kan måske blive en realitet (IVS). De skal gøre det lettere for iværksættere at etablere selskaber.

Anpartsselskaber til 50.000 kr.

Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber til 50.000 kr.
Det foreslås, at der i anpartsselskaber alene skal gælde et krav om anpartskapital på 50.000 kr.

Lønsumsafgift

Når du sælger momsfri ydelser, skal du som hovedregel betale lønsumsafgift i stedet for moms.1.      Du skal registrere virksomheden for lønsumsafgift, når det er tydeligt, at grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. over en periode på 12 måneder.
2.      Du registrerer virksomheden på virk.dk. Når virksomheden er registreret, får du et registreringsbevis, som du kan finde i TastSelv Erhverv. Hvis din virksomhed er nystartet, er det sandsynligt, at den ikke overstiger grænsen. Derfor behøver du ikke altid at registrere virksomheden for lønsumsafgift lige med det samme.
3.      Organisationer, fonde, foreninger, loger, virksomheder med momsfritagne spil og virksomheder med finansielle hovedaktiviteter skal kun registreres, hvis der er ansatte.


Selskabsskattesatsen


Regeringen foreslår, at der gennemføres en række initiativer til forbedring af erhvervslivets vilkår for produktion og beskæftigelse på skatteområdet.
Regeringen foreslår, at selskabsskattesatsen nedsættes fra 25 pct. til 22 pct. Nedsættelsen sker gradvist med 1 pct. point om året fra 2014 til 2016.

Moms ved handel med udlandet

Du skal være opmærksom på momsreglerne, når du handler med lande inden for og uden for EU.
Der gælder særlige regler, når du handler med EU-lande.
Og et andet sæt, når du handler med lande uden for EU.
Der kræves særlig tilladelse, når du køber og sælger vare i udlandet.¨

Eksport af varer til ikke EU lande.


Din virksomhed skal være eksportørregistreret, før du kan eksportere til lande uden for EU.
Du bliver eksportregistreret hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk.
For at eksportere varer fra Danmark skal du også have et EORI-nummer.
Du får det automatisk, hvis din virksomhed er registreret for eksport.
 

Import af varer fra ikke EU lande

Din virksomhed skal være importørregistreret, før du kan få varer hjem fra et land uden for EU.
Hvis du allerede er momsregistreret, er det et tillæg til din momsregistrering.
Du skal registrere din virksomhed som importør hos Erhvervsstyrelsen.
For at importere varer til Danmark skal du også have et EORI-nummer.
Dette tildeles du automatisk, hvis din virksomhed er registreret for import/eksport.

Handel med andre EU-lande

Regler omkring handel med andre EU lande.

Virksomheder der handler med vare i andre EU lande, kræver ikke registrering af Import/eksport.
Virksomheden skal være registreret på indberet.virk.dk til at kunne betale moms eller afgifter.
Virksomheder, der får leveret (importerer), eller aflevere vare(eksportere), varer fra andre EU-lande, skal ikke betale told, fordi alt handel inden for EU, er der tale om levering, og derfor er det ikke import/eksport.
Virksomheden skal derimod afregne moms og evt. punktafgifter.

Etableringskonto og iværksætterkonto

En etableringskonto eller en iværksætterkonto gør det nemmere at spare op til at starte egen virksomhed, fordi indskuddene er fradragsberettigede.Etableringskonto og iværksætterkonto
Når du er lønmodtager og har planer om at starte din egen virksomhed, kan du oprette en etableringskonto eller en iværksætterkonto i et pengeinstitut. Det giver dig mulighed for at spare op til at etablere din egen virksomhed.

Folkepension

Du må gerne arbejde, når du modtager folkepension.

Men vær opmærksom på, at din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som kan blive påvirket, hvis du har indkomst ved personligt arbejde, som lønmodtager eller aktiv i driften af din egen virksomhed.

Hvis du får andre ydelser, fx varmetillæg, kan de også blive påvirket af, at du arbejder.

Folkepensionens grundbeløb er som udgangspunkt på 69.648 kr. om året (2013) før skat, Pensionstillægget er 72.336 kr. (2013) for enlige og 34.968 kr. (2013) for gifte og samlevende.

Som folkepensionist har du et bundfradrag på 30.000 kr. om året. Det betyder, at de første 30.000 kr., du tjener om året, ikke påvirker dit pensionstillæg.
Grundbeløb:

· Grundbeløb til folkepensionister nedsættes ikke på grund af indtægt, dog bortset fra indtægt ved personligt arbejde.

1. For folkepensionister opgøres indtægtsgrundlaget for grundbeløb efter pensionistens indtægt ved personligt arbejde.

2. Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er det senest afsluttede indkomstår.

3. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, efter samme regler, som gælder for den forskudsregistrering.

4. Indtægten afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

5. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradrag.
Dit grundbeløb bliver sat ned, hvis du har en arbejdsindtægt på mere end 295.900 kr. om året (2013).

For hver 100 kr. du tjener over grundbeløbet, bliver dit grundbeløb nedsat med 30 kr.

Hvis du har en indtægt på over 522.260 kr. på årsbasis (2013), for du ingen folkepension.
Hvilke indtægter har betydning?

· Lønindtægter

· indtægter fra egen virksomhed

· dagpenge

· honorarer

· mødediæter
Pensionstillæg:

· Pensionstillæg, personligt tillæg og helbredstillæg nedsættes på grund af din og din ægtefælle/samlever samlet indtægter fra fx arbejde eller pensioner.
Dit pensionstillæg udregnes på grundlag af jeres samlede indtægt, men der ses bort fra halvdelen af din ægtefælles indtægt, dog højst halvdelen af 204.300 kr.

Hvis jeres samlede indtægter ud over folkepensionen er under 131.000 kr. årligt, kan du modtage hele pensionstillægget på 34.968 kr. årligt
Hvilke indtægter har betydning?

· indtægt ved personligt arbejde, dvs. løn, honorar mv. ud over det særlige bundfradrag for folkepensionister

· udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner

· underholdsbidrag

· erstatninger

· anden indkomst ud over folkepensionen, der skal betales skat af

· aktieindkomst

· positiv kapitalindkomst.
Husk, at du er forpligtet til at give Udbetaling Danmark besked, hvis din indkomst ændrer sig, fx hvis du begynder at arbejde.

Giver du Udbetaling Danmark forkerte eller mangelfulde oplysninger, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Iværksætter og på Su.

Selv om man er i gang med en uddannelse og modtager Su, kan man godt starte om drive sin egen virksomhed, uden det går ud over ens Su.
Dette kan gøres på 2 måder:
Jeg vil råde at man rådgiver sig med en revisor, før stiftelsen så man er sikker.
Da det godt kan virke lidt forvirrende i starten.
Personlig ejet virksomhed med udnyttelse af VSO.
Dette er den enkelte måde at starte son virksomhed på.
Formålet med virksomhedsordningen er, at man for mange at de goder som et ApS og A/S selvskab har.
I korte træk:
 • Max udnyttelse af rente udgifter.
 • Opsparing i selvskabet til den lave beskatning, 25%.
Det vigtigste punkt når man er på Su er beskatningen.
I en normal personlig ejet virksomhed, betaler man skat af overskuddet altså:
indtægter-udgifter= overskud.
Overskuddet påfører man sin udvidet selvangivelse i skat. Som så sender B-skat girokort.
Vælger man der i mod virksomhedsordningen betaler man kun personlig skat af det privat hævede beløb. Og virksomhedsskat (25%) af det resterende beløb.
Det vil sige man kan hæve privat op til grænsen på sin Su, og betale B-skat af dette.
Det beløb der bliver stående i virksomheden, beskattes i virksomheden, med virksomhedsskatten som betales af virksomheden, altså uden det går ud over SU’en.
Når man så vælger, og hæve af det opsparet beløb i virksomheden, beskattes det som normal B-skat, dog med fradrag for de allerede beskattet 25%, så der sker ingen dobbelt beskatning. Men vær opmærksom på hæve rækkefølgen der skal følges.
 
Stiftelse af ApS eller A/S.
ApS har et kapitals krav på 80.000 kr.
A/S har et kapitals krav på 500.000 kr.
Fælles for de 2 selvskabes former er, at du bliver ansat i virksomheden, og derfor kan du selv regulere din arbejdes tid, så den passer med grænsen på din Su.

Selvstændig, mens du er på dagpenge.

Det kan være svært at opfylde kravene for at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse.
Det er derfor altid en god idé, at tale med din A-kasse, inden du starter en virksomhed som bibeskæftigelse. Det gælder også, hvis du allerede har en bibeskæftigelse, som du gerne vil fortsætte med i en periode med dagpenge.

Hvad er bibeskæftigelse?
Som udgangspunkt kan enhver form for virksomhed, drives som en bibeskæftigelse.
Du bør derfor finde ud af, om du ifølge dagpengereglerne driver en erhvervsmæssig virksomhed, eller om der er tale om en hobby.
Hobbyprægede aktiviteter betragtes som fritidsaktiviteter. De har ingen betydning for retten til dagpenge.
Men hvis formålet er at tjene penge, er der tale om erhvervsmæssig virksomhed. Det er uden betydning, om driften reelt giver over- eller underskud.
Har du tidligere drevet en virksomhed som din hovedbeskæftigelse, bliver den ikke din bibeskæftigelse, blot fordi du drosler aktiviteterne ned.
Det gælder også, selv om du samtidig får lønarbejde.
Du kan som hovedregel heller ikke drive en virksomhed som bibeskæftigelse, hvis du tidligere har drevet den samme type virksomhed som hovedbeskæftigelse.
Hvis du anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få dagpenge.

Du har tidligere drevet virksomheden som din hovedbeskæftigelse?
Har du drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du hvis du får et lønmodtager  arbejde, ændre virksomheden til din bibeskæftigelse. Det kræver, at dit lønarbejde opfylder visse betingelser den dag, hvor du bliver ledig fra arbejdet.
·        Har du arbejdet som lønmodtager i 1.924 timer, inden for de seneste 15 måneder.
·        Det gælder også, hvis du har arbejdet i 962 timer inden for de seneste 8 måneder, før du bliver ledig. Samtidig skal der være sket en væsentlig omlægning af din virksomhed, da du startede på lønarbejdet. Omlægningen skal have medført mindre arbejde i din virksomhed.
Det er de antal timer, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT inden for de 15 måneder, der beregnes ud fra.
Opfylder du én af de to betingelser, har du gjort virksomheden til din bibeskæftigelse. Når din virksomhed ikke længere er din hovedbeskæftigelse, kan du søge om tilladelse til at fortsætte virksomheden samtidig med dagpenge, hvis du bliver ledig.
Reglerne ret indviklede, så det er bedst at søge råd/vejledning hos din A-kasse i god tid.

Arbejde i din ægtefælles virksomhed?
Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, anses du som hovedregel for at være selvstændig. Og kan derfor ikke få dagpenge.

Ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelse?
For at få dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse skal du opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge. Du skal bl.a. opfylde et såkaldt arbejdskrav.
Det opfyldes ved at have haft 1.924 timers arbejde inden for de sidste 3 år.
Du skal være tilmeldt Jobcentret og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvornår står jeg til rådighed samtidig med bibeskæftigelse?
For at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal du kunne passe et fuldtidsarbejde (37 timer om ugen) ved siden af arbejdet i din virksomhed. Du skal derfor sandsynliggøre, at dit arbejde med bibeskæftigelsen til enhver tid kan klares uden for normal arbejdstid.
Vær opmærksom på, at du ikke må afslå et tilbud om arbejde, fordi arbejdstiden ligger uden for din tidligere normale arbejdstid.

Hvordan søger jeg om tilladelse til bibeskæftigelse?
Det er A-kasse, som skal vurdere, om du driver virksomhed som bibeskæftigelse. A-kassen skal også vurdere, om arbejdet i virksomheden til enhver tid kan klares uden for normal arbejdstid.
Du skal her oplyse:

        virksomhedens art og omfang, samt hvordan den drives.

        Forklare nærmere om dine arbejdsopgaver.

        Hvilken tid af dagen du vil arbejde i virksomheden. Arbejdstiden skal virke sandsynlig, når den sammenholdes med dine arbejdsopgaver og virksomhedens drift i øvrigt.

        Din omsætning eller forventede omsætning og indtjening i virksomheden vil også indgå i A-kassens vurdering af, om det er sandsynligt, at virksomheden kan drives som bibeskæftigelse uden for normal arbejdstid.

Får du tilladelse til at drive virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, har du pligt til at underrette A-kassen om ændringer i driften af virksomheden eller om andre forhold, der kan påvirke din dagpengeret.

Begrænset dagpengeret i 78 uger
Når du driver en virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som hovedregel højst få udbetalt dagpenge i 78 uger.
Der er nogle undtagelser:
        Mindre jordbrug.

        Udlejningsejendom.

        Fritidsfiskeri.

        Biavl.

        Fredskov.

        Egen vindmølle.

        Begrænset deltagelse i din ægtefælles virksomhed.

        Enkeltstående opgave som selvstændig.

De nævnte virksomheder skal dog opfylde en del betingelser, før din dagpengeret ikke bliver begrænset, søg råd/vejledning hos din A-kasse.
Du skal altid søge om tilladelse til at drive din virksomhed samtidig med, at du får dagpenge. Det gælder også, selvom din virksomhed ikke begrænser din dagpengeret. Du vil også få fradrag i dagpengene for dine arbejdstimer i virksomheden, selvom du er undtaget af begrænsningen.
Du kan dog ikke få dagpenge i længere tid, end de almindelige regler giver ret til. Udløber din ret til dagpenge efter de almindelige regler, inden du har fået dagpenge i alle 78 uger, kan de sidste ugers dagpenge ikke udbetales, medmindre du har optjent ret til dagpenge på ny.