Folkepension - iværksætter-guide

Folkepension

Du må gerne arbejde, når du modtager folkepension.

Men vær opmærksom på, at din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som kan blive påvirket, hvis du har indkomst ved personligt arbejde, som lønmodtager eller aktiv i driften af din egen virksomhed.

Hvis du får andre ydelser, fx varmetillæg, kan de også blive påvirket af, at du arbejder.

Folkepensionens grundbeløb er som udgangspunkt på 69.648 kr. om året (2013) før skat, Pensionstillægget er 72.336 kr. (2013) for enlige og 34.968 kr. (2013) for gifte og samlevende.

Som folkepensionist har du et bundfradrag på 30.000 kr. om året. Det betyder, at de første 30.000 kr., du tjener om året, ikke påvirker dit pensionstillæg.
Grundbeløb:

· Grundbeløb til folkepensionister nedsættes ikke på grund af indtægt, dog bortset fra indtægt ved personligt arbejde.

1. For folkepensionister opgøres indtægtsgrundlaget for grundbeløb efter pensionistens indtægt ved personligt arbejde.

2. Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er det senest afsluttede indkomstår.

3. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, efter samme regler, som gælder for den forskudsregistrering.

4. Indtægten afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

5. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradrag.
Dit grundbeløb bliver sat ned, hvis du har en arbejdsindtægt på mere end 295.900 kr. om året (2013).

For hver 100 kr. du tjener over grundbeløbet, bliver dit grundbeløb nedsat med 30 kr.

Hvis du har en indtægt på over 522.260 kr. på årsbasis (2013), for du ingen folkepension.
Hvilke indtægter har betydning?

· Lønindtægter

· indtægter fra egen virksomhed

· dagpenge

· honorarer

· mødediæter
Pensionstillæg:

· Pensionstillæg, personligt tillæg og helbredstillæg nedsættes på grund af din og din ægtefælle/samlever samlet indtægter fra fx arbejde eller pensioner.
Dit pensionstillæg udregnes på grundlag af jeres samlede indtægt, men der ses bort fra halvdelen af din ægtefælles indtægt, dog højst halvdelen af 204.300 kr.

Hvis jeres samlede indtægter ud over folkepensionen er under 131.000 kr. årligt, kan du modtage hele pensionstillægget på 34.968 kr. årligt
Hvilke indtægter har betydning?

· indtægt ved personligt arbejde, dvs. løn, honorar mv. ud over det særlige bundfradrag for folkepensionister

· udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner

· underholdsbidrag

· erstatninger

· anden indkomst ud over folkepensionen, der skal betales skat af

· aktieindkomst

· positiv kapitalindkomst.
Husk, at du er forpligtet til at give Udbetaling Danmark besked, hvis din indkomst ændrer sig, fx hvis du begynder at arbejde.

Giver du Udbetaling Danmark forkerte eller mangelfulde oplysninger, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar