iværksætter-guide: september 2013

Ejerbogen

Mange virksomheder hvor virksomhedsformen er et selskab, glemmer at det er et krav at der føres en ejerbog.
Ejerbogen betyder måske ikke meget i hverdagen, og hvis der kun er en enkelt ejer af selskabet. Men er der flere ejere af et selskab, kan der hurtig blive tvivl om, hvor mange anparter den enkelte ejer.

Det er et krav at der bliver ført en ejerbog, også selv om der kun er en enkelt ejer af selskabet.

Eksempel ejerbog.

Eksempel på en ejerbog for at ApS selskab, der er stiftet efter 1/1 2014.
Kapitalskravet for et ApS bliver ændret fra 1/1 2014, fra 80.000 kr. til 50.000 kr.

Iværksætterselskab (IVS)

Stift Iværksætterselskab (IVS) for kun 1 kr.
Hvad er et Iværksætterselskab (IVS).
Et Iværksætterselskab er en særlig form for et anpartsselskab, som kan stiftes for kun 1 kr. og betyder, at selskabet er i gang med at opbygge sin kapital gennem selskabet drift.

CVR. på hjemmeside

Lovkrav om CVR nummer på hjemmeside.
Når man opretter en hjemmeside for sin virksomhed, skal man vide at der findes nogle generelle lovkrav, der skal opfyldes når man markedsføre eller sælger, vare eller ydelser via sin hjemmeside.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

En Erhvervs- og produktansvarsforsikring er en god investering, og kan vise sig at blive din virksomheds redning.


Da du som selvstændig erhvervsdrivende kan du blive draget til ansvar for de skader, som du eller dine ansatte påfører andre mennesker eller deres ting, i forbindelse med udførelsen af virksomhedens arbejde.

Produktansvarsforsikring

En produktansvarsforsikring sikre dig for selv at skulle betale erstatning, for skade på person eller ting, der er forvoldt af dine produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret.


Hvad er en produktansvarsforsikring
En produktansvarsforsikring er en del af Erhvervs og produktansvarsforsikring, og som altid tegnes sammen med en erhvervsansvarsforsikring.
Forsikringen dækker det produktansvar eller ydelser, som kunder vil gøre dig erstatnings ansvarlig for.

Erhvervsansvars forsikring

En erhvervsansvarsforsikring er generelt en rigtig god investering.
Virksomheden kan nemlig få erstattet de økonomiske følger, fra et muligt erstatningsansvar af skader, der er påført af personer, som er tilknyttet virksomheden.
Erhvervsansvarsforsikringen kan blive en sand redning for virksomhedens økonomi, idet erstatningsansvaret kan blive en stor omkostning.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring, hvis du eller din virksomhed er registreret som arbejdsgiver og har ansat personale.
Det er dig som arbejdsgiver, der skal sørge for forsikringen.


Hvornår er arbejdsskadeforsikringen lovpligtig
Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet.
Derfor skal du som arbejdsgiver have en forsikring, der dækker skal alle dine ansatte.
Alle ansatte skal være forsikrede under arbejdets udførelse, uanset om de er lønnede eller ulønnede, kun arbejder få timer om ugen og uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse.
Dette gælder også medlemmer af arbejdsgiverens familie, hvis deres arbejde kan sidestilles med andre ansatte.
Der skal også tegnes arbejdsskadeforsikring for direktører i et ApS og et A/S.
Aktionærer og anpartshavere, hvis de har en egentlig beskæftigelse i virksomheden, skal også dækkes af en arbejdsskadeforsikring.

Hvornår er arbejdsskadeforsikringen ikke lovpligtig
Selvstændige som driver egen virksomhed, skal ikke være dækket af en arbejdsskadeforsikring.
Dette gælder også medarbejdende ægtefæller, der eventuelt også arbejder i virksomheden.
Men man kan tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring, for dig selv og din medarbejdende ægtefælle.
Ejere i I/S og K/S behøver heller ikke, at tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
Det er kun de ansatte, som skal være dækket af en arbejdsskadeforsikring ifølge loven.

Arbejdsskade forsikringen dækker bl.a.:
Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, og den dækker personskader forårsaget af arbejdet.
Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.

 • Nødvendig sygebehandling, optræning og hjælpemidler
 • Fysiurgisk behandling og behandling hos kiropraktor
 • Tand- og brilleskader.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne.
 • Godtgørelse for varigt mén.
 • Ved dødsfald får medarbejderens efterladte godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringen.
 • Erstatning til medarbejderens efterladte ved tab af forsørger.

Forsikringer

Det er dit eget ansvar at få tegnet forsikring til din virksomhed. En række forsikringer er lovpligtige at tegne, mens andre er frivillige.

Det er dog vigtigt at man er opmærksom på, at behovet for forsikringer afhænger af dit af virksomhedsform og branche.

Der findes mange andre forsikringer, der kan være lovpligtige alt afhængig af branche.
Du kan også frivilligt forsikre en lang række andre risiko forhold i din virksomhed.

De lovpligtige forsikringer dækker nødvendigvis ikke altid din virksomheds behov.
Det kan derfor være en god idé at undersøge hvilke forsikringer der er lovpligtige for netop din virksomhedsform og branche.

Med hensyn til forsikringsbehov anbefales det, at man drøfter sine konkrete behov med et forsikringsselskab.
Vær dog kritisk over for tilbud, da forsikringsselskaber jo lever af og sælge forsikringer.
Søg derfor også tilbud hos min. 3 forskellige forsikringsselskaber.

Som minimum skal man spørge om tilbud på en erhvervsansvarsforsikring, med et for dig rimeligt dækningsomfang, vær opmærksom på selvrisikoen.

Hvis du har medarbejdere, også hvis det kun er i enkeltstående tilfælde, er det lovpligtigt med en arbejdsskadeforsikring.
Arbejdsskadeforsikring dækker også dig selv, hvis du skulle komme ud for en arbejdsskade i forbindelse med dit arbejde.En erhvervsansvarsforsikring dækker hvor dine medarbejdere eller andre kræver erstatning af din virksomhed, fordi der er sket en skade.
Hvis din virksomhed selv producere vare, vil en produktansvarsforsikring dækker skader, som dit produkt har forvoldt på andre personer eller andres materiel.
Visse brancheforeninger kræver at man har en erhvervsansvarsforsikring for at være medlem.Erhvervsløsøreforsikring
En erhvervsløsøreforsikring dækker skader på inventar såsom møbler, it-udstyr, maskiner og varelager efter brand, tyveri og vandudstrømning.

Driftstabsforsikring
En Driftstabsforsikring dækker din mistet indtjening, hvis virksomhedens drift går i stå efter brand, vand eller tyveriskader.

Bilforsikring
Hvis du har en arbejdsbil skal denne naturligvis også være forsikret, med en lovpligtig ansvarsforsikring, og evt. en kaskoforsikring.

Kaskoforsikring
Kaskoforsikring kan købes til både biler og arbejdsmaskiner, og dækker de skader som du selv er skyld i.

Bygningsforsikring
Bygningsforsikring der dækker brand, tyveri, storm og vandskader.
Branddækningen er ofte krævet af evt. panthaver i ejendommen.

Hus- og grundejeransvarsforsikring
En hus- og grundejeransvarsforsikring kan købes af ejeren af den ejendom, hvorfra virksomheden drives. Den træder i kraft, hvis du misligholder din forpligtelse til at vedligeholde huset, og andre personer kommer til skade.

Heltidsulykkesforsikring
Heltidsulykkesforsikring dækker virksomhedens ejer og medarbejdende ægtefælle i tilfælde af en arbejdsulykke.

Sygedagpengeforsikring
En Frivillig sygedagpengeforsikring giver dig som selvstændig ret til dagpenge ved sygdom uanset arbejdsfortjeneste, og du sikrer dig dermed dagpenge i de første to uger af en sygeperiode.

Hvad er virk.dk

På virk har man adgang alle de indberetninger, som man som virksomhed har brug for.
Virk har ca. 1.500 indberetninger, alt samlet på et sted, så det vil lette virksomhederne når der skal indberettes til myndighederne.
Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige.

Digital Postkasse

Den digitale postkasse er blevet lovpligtigt, for alle virksomheder med CVR-nummer.
Alle virksomheder, foreninger og organisationer som har et CVR-nummer, skal inden den 1. november have oprettet en digital Postkasse, for at kunne modtage post digital post fra det offentlige.
Den digitale postkasse er gratis for alle, og det er en sikke måde at modtage post måde.
Digital post fra det offentlige kan f.eks. være, sygedagpenge, straffeattester, bilsyn og årsregnskab.
Det er virksomhedens ansvar at læse posten.

Baggrunden for Digital Post
Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har folketinget har i juni 2012 vedtaget en lov om offentlig digital post. Loven gør det obligatorisk for borgere og virksomheder, kommunikation fra offentlige myndigheder foregår digitalt.
Digital Post er vigtig for regeringens digitaliseringsstrategi. I første omgang skal post fra offentlige myndigheder digitaliseres, men efterfølgende skal post til borgerne også være digital.
Det er e-Boks er leverandør af løsningen af den digitale postkasse.
Initiativet er blevet gennemført af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hvorfor digital Post
Den digitale postkasse er udviklet, fordi E-Mail ikke kan altid kan sikker de krav som persondataloven kræver, nemlig at fortrolig og personfølsom information beskyttes.
Den digitale postkasse vil derfor primært blive brugt til sikker post, fra det offentlige.
Da det offentlige ikke har pligt til at sende alt post via den digitale, vil E-Mail der ikke indeholder personligheds følsomme data, vil det offentlige fortsat bruge e-mails
og andre former for henvendelser, når der ikke stilles krav om sikkerhed.
Virksomheder har ikke krav på at modtage posten digitalt.

Kan man fritages for den digitale postkasse

Det kan man godt, men det kræver at man ikke kan få en bredbåndsforbindelse på min. 512 k/bit.
Så det er vist nok kun på nordpolen, at virksomheder kan blive fritaget.
Overgangen til digital post bliver:
 • 1. november 2013 for alle virksomheder.
 • 1. november 2014 for alle borgerne.

Sikker digital post
Den krypterede forbindelse til forsendelserne giver garanti for, at ingen uvedkommende kan få adgang til de oplysninger, der bliver sendt.

Med en digital postkasse får man
 • adgang til sikker kommunikation med det offentlige
 • samlet al digital post i samme postkasse, også evt. post fra e-Boks
 • mulighed for at opbevare digitale post nemt og overskueligt i digitale mapper
 • mulighed for at skrive til det offentlige og modtage digitalt svar
 • mulighed for at modtage sms påmindelser, NemSMS gør det muligt at modtage påmindelser fra det offentlige, fx om frister for indberetning
 • nemmere at overholde de forskellige tidsfrister

Oprette en digital postkasse.
For at oprette en digital postkasse, kræver det at man har en NemID-medarbejdersignatur.
Opret en digital postkasse her på VIRK.DK

NemID medarbejdersignatur

NemID medarbejdersignatur er en videreudvikling af den nuværende Digital medarbejdersignatur. Det er Nets DanID står bag både NemID medarbejdersignatur og den Digital Signatur.

NemRefusion

Som arbejdsgiver eller som selvstændig skal man anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barseldagpenge med NemRefusion.
Det er også her, I kan søge om refusion for løntilskud eller fleksjob.

Købsmomsen.

Købsmomsen også kaldet ”Indgående moms”, Udgør altid 25% af det samlet indkøb.
Købsmomsen er den moms du betaler for en vare hos din leverandør.
Den samlet købsmomsen skal oplyses til skat, og ved at modregne med den salgsmoms, kan man se hvad man skal betale i moms.
Man har sammen med registrerings beviset modtaget et moms nummer, og det fremgår også hvilken perioder man skal afregne moms.

Salgsmomsen.

Salgsmomsen som også kaldes den ”udgående moms”.
Slagsmoms udgør altid 25% af det samlet salg.
Salgsmomsen er den moms du lægger til din salgspris.
Den samlet salgsmomsen skal oplyses til skat, og ved at modregne med den købsmoms, kan man se hvad man skal betale i moms.
Man har sammen med registrerings beviset modtaget et moms nummer, og det fremgår også hvilken perioder man skal afregne moms.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis man blive syg som selvstændig erhvervsdrivende, vil man først være berettiget sygedagpenge efter 14 dages sygemelding, de 14 dage skal man altså selv betale for.
Man med en sygedagpengeforsikring kan man sikre sig mod dette.


Driver man en enkeltmandsvirksomhed, eller er gået sammen med andre om at drive virksomhed som I/S, kan man tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med egen sygdom, eller graviditet.

Barsel som selvstændig

Når man som selvstændig venter barn, eller vælger at adoptere et barn, er det vigtigt at barnet og forældre får en god start på livet, og sammen kommer godt fra start med den nye tilværelse.


Som selvstændig har men også ret til barsel dagpenge, men der er nogle krav og regler der skal op fyldes før man kan får barsel dagpenge.

Fleksjob i egen virksomhed

Fleksjob for selvstændige erhvervsdrivende
Et fleksjob er et job der på særlige vilkår tager hensyn til dine skånebehov. Kommune kan bevilge når man ikke kan arbejde på normale vilkår, fordi arbejdsevnen er nedsat varigt og væsentligt.

Som udgangspunkt er det en midlertidigt ordning, der bevilliges for 5 år af gangen.
Hvis fleksjobbet er oprettet efter reglerne for fleksjob inden januar 2013, bliver du ikke berørt af de nye regler om løn og offentligt flekslønstilskud eller varighed for 5 år ad gangen. Men hvis du skifter fleksjob, kommer du ind under de nye regler.

SYGEDAGPENGE TIL SELVSTÆNDIGE

Sygedagpenge til selvstændige, der i en kortere eller længere periode, ikke kan passe sin virksomhed på grund af sygdom, kan få sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom.
sygedagpengene beregnes som hovedregel ud fra virksomhedens overskud, der er opgjort på den sidst godkendte årsopgørelse.