Iværksætterselskab (IVS) - iværksætter-guide

Iværksætterselskab (IVS)

Stift Iværksætterselskab (IVS) for kun 1 kr.
Hvad er et Iværksætterselskab (IVS).
Et Iværksætterselskab er en særlig form for et anpartsselskab, som kan stiftes for kun 1 kr. og betyder, at selskabet er i gang med at opbygge sin kapital gennem selskabet drift.

Opbygningen af kapitalen sker ved, at selskabet hensætter 25%. af årets overskud i en særlig reserve, indtil egenkapitalen samlet udgør mindst 50.000 kr.
Hvorved Iværksætterselskabet kan omdannes til et almindeligt anpartsselskab.

Et iværksætterselskab skal skabe bedre vilkår, for iværksættere til at etablere selskaber.

Aktieselskaber kan i dag stiftes med et indskud på mindst 500.000 kroner, mens kapitalkravet til anpartsselskaber lige nu er 80.000 kroner, men ændres til 50.000 kroner i slutningen af 2013, når Erhvervsstyrelsens it-system er klar.

Stiftelse af et iværksætterselskab.
Man kan først stifte et iværksætterselskab når Erhvervsstyrelsen er klar (1/1 2014).
For at stifte et iværksætterselskab skal du udfærdige et stiftelsesdokument og lave vedtægter for selskabet.
Men der er mange andre forhold at tage stilling til og sørge for, inden du kan stifte selskabet. Så en god ide at tage en advokat/revisor med på råd, dyrt men kan også spare dig for en masse tid og penge.
Iværksætterselskabet stiftes på samme måde som et anpartsselskaber.

Startkapital.
Kapitalskravet på et iværksætterselskab er 1 kr.
Selskabskapital kan kun indbetales kontant.
Iværksætterselskaber skal dog ifølge selskabslovens, og have et forsvarligt kapitalberedskab.
Det vil sige at indskudskapitalen skal være høj nok til, at iværksætterselskabet kan opfylde sine økonomiske forpligtelser.
Indskudskapitalen i et iværksætterselskab vil derfor afhænge af, hvor store udgifter der er forbundet, med den aktivitet selskabet skal beskæftige sig med.

Navn på et iværksætterselskab.
Når man opretter sit iværksætterselskab skal virksomhedens navn være efterfuldt af enten "iværksætterselskab" eller forkortelsen "IVS".
Dette er for at vise over for kunder eller andre virksomheder, at der er tale om et iværksætterselskab med reduceret selskabskapital.

Ejerforhold på et iværksætterselskab.
Et iværksætterselskab kan oprettes af en eller flere personer, eller andre selskaber.
Der skal føres en ejerbog, som beskriver hvem der ejer eller har anparter i selskabet, det skal også angives, hvor stor en del af anparterne, der ejes af den enkelte ejer.
Hvis man starter og driver virksomhed sammen med andre er det en god ide at lave en ejer aftale, der beskriver de spilleregler, der skal gælde mellem jer indbyrdes.
Det kan være regler om fx gensidig forkøbsret til hinandens ejerandele, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer og forbud mod at drive konkurrerende virksomhed.
Uden en ejer aftale opstår der lettere uenighed mellem jer.

Holdingselskaber, driftsselskaber.
Man kan med et iværksætterselskab, ligesom et anpartsselskab, oprette holdingselskaber og andre driftsselskaber. Men skal bare lige huske, reglen om den tvungne hensætning af overskuddet på 25%.
Eks.
Iværksætterselskabet har et overskud på:               100.000 kr.
Tvungen hensætning på 25%: (100.000/25%)         25.000 kr.
Tilbage som kan overføres til et holdingselskab:     75.000 kr.

Men i dette eks. er der ikke tilladt at overføre de 75.000kr., fordi at det kræves det der først kan udbetales udbytte, når der er en kapital på mindst 50.000 kr.

Der kan naturligvis godt udbetales løn til ansatte, også inklusiv ejeren af selskabet, selv om der ikke er en kapital på 50.000 kr.

Anparter og aktiver kan sælges skattefrit til et driftsselskab fra et andet driftsselskab eller holdingselskab.
Anparter kan sælges skattefrit til andre kapitalselskaber.

Hæftelse.
Alle anpartshavere i et iværksætterselskab hæfter begrænset. Det betyder at den enkelte ejer, kun hæfter med den kapital, vedkommende har indskud i selskabet.
Det vil sige at man realiteten kun hæfter, for den 1 kr. man skød ind i selskabet, da man oprettede det.
Men man skal dog hvert år opspare 25% af overskuddet, indtil du har 50.000 kr. i selskabskapital. Herefter hæfter et iværksætterselskab det samme som et ApS.

Ledelse.
Et iværksætterselskab skal som ifølge lovgivningen, som minimum have en direktion.
Det vil sige, at uanset om man er en eller flere der ejer selskabet, så skal der udpeges min. en direktør for selskabet.

Det er ledelsens ansvar, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at opfylde sine forpligtelser.
Det er muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser.

Iværksætterselskabet kan derudover vælge at have en bestyrelse, men det er ikke krav.
Men man vælger det typisk hvis man er flere der ejer selskabet.
Bestyrelsen står for det overordnede ledelse og udstikker retningslinjer for direktionen.
Det er bestyrelsen der ansætter direktøren.

Bogføring og årsregnskab:


Et iværksætterselskab er underlagt bogføringsloven og årsregnskabsloven.
Derfor har selskabet pligt til at bogfører efter gældende lovgivning, og en gang årligt at indsende et årsregnskab til Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Årsregnskabet skal normalt have en årsberetning, hvor udviklingen i selskabets økonomiske forhold beskrives på baggrund af årsregnskabet.

Årsregnskabet skal underskrives af både revisoren, af direktionen og af bestyrelsen.

Endelig skal årsregnskabet også godkendes på selskabets generalforsamling.
Når årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen, og senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, skal det indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Når din virksomhed er et IVS, ApS eller et A/S, kan alle bede Erhvervsstyrelsen om at se din virksomheds regnskab, da rengskab for et iværksætterselskab er offentligt.

Revision.
Som udgangspunkt skal årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, men selskabet kan dog blive undtaget hvis 2 ud af disse 3 punkter er opfyldt:

  • Hvis din virksomhed ved årsskiftet ejer aktiver for 4 mio.
  • Virksomheden nettoomsætning er under 8 mio.
  • Virksomheden har under 12 fuldtidsansatte i løbet af året.

Skat i et iværksætterselskab.
Et iværksætterselskab er en selvstændig juridisk enhed så beskatningen sker i iværksætterselskabet.

Der skal betales selskabsskat på 25 % af overskuddet.
Hvis man vil undgå at betale selskabsskat af overskuddet, kan man vælge at investere pengene i det indeværende regnskabsår.
Der må ikke laves private hævninger eller lån, til dig eller nærmeste pårørende i et iværksætterselskab.

Løn.
Du bliver ansat i selskabet og får udbetalt løn fra selskabet, så sker der beskatning som alm. personlig indkomst.
Udbetales der udbytte af årets overskud, så sker der beskatning af det.

Omdanne iværksætterselskab.
Et iværksætterselskab kan omdannes til et anpartsselskab, når kapitalen udgør mindst 50.000 kr.
I forbindelse med om registreringen, omdannes den hensatte reserve under egenkapitalen til selskabskapital.
Der skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring fra en revisor om, at kapitalen er til stede.
Selskabets vedtægter skal også tilpasses.

Et iværksætterselskab kan godt forsætte som iværksætterselskab, selv om kapitalen udgør mere end 50.000 kr.
Men over for kunder, leverandøre og andre virksomheder, vil det være bedre at ens virksomheds navn bliver efterfult af et ApS i end et IVS, da et ApS har et bedre kapitals grundlag.

Større risiko for leverandør
Kunder og leverandører vil ikke få samme sikkerhed for deres leverancer, som et enkeltmandsfirma, Aps eller A/S giver.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar