Produktansvarsforsikring - iværksætter-guide

Produktansvarsforsikring

En produktansvarsforsikring sikre dig for selv at skulle betale erstatning, for skade på person eller ting, der er forvoldt af dine produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret.


Hvad er en produktansvarsforsikring
En produktansvarsforsikring er en del af Erhvervs og produktansvarsforsikring, og som altid tegnes sammen med en erhvervsansvarsforsikring.
Forsikringen dækker det produktansvar eller ydelser, som kunder vil gøre dig erstatnings ansvarlig for.

Produktansvarsforsikring kan udvides med dækning for ingrediens og komponentskade og
formuetab.

Sådanne skader og formuetab opstår, når produktet eller ydelsen, pga. en defekt beskadiger det færdige produkt, hvori det indgår.

Formuetab kan fx skyldes værdiforringelse eller reparationsudgifter, der afholdes for at afhjælpe defekten.

Hvornår er man ansvarlig
Når man enten som producent eller mellemhandler, erhvervsmæssigt sælger et produkt, er man erstatnings ansvarlig for dette produkt.
Man kan drages til ansvar og erstatningspligtig for et produkt, og erstatningspligten kan går op til 10 år tilbage, fra i har solgt produktet.

Derfor er det vigtigt, når man tegner en produktansvarsforsikring, at forklare forsikringsselskabet hvilke produkter man videre sælger, for er et produkt ikke nævnt i forsikrings policen vil produktansvarsforsikring ikke dække en evt. erstatning.

Hvornår dækker en produktansvarsforsikring
Produktansvarsforsikring skal sikre både producenten og mellemhandleren.
Produktansvarsforsikring dækker erstatningen, hvis kunderne gør krav på erstatning, mens forsikringen er i kraft, også selvom årsagen til kravet er opstået før man har tegnet forsikringen.
En produktansvarsforsikring dækker også omkostningerne, ved en evt. retssag, hvor der er stillet et uberettiget krav om erstatning, og sagen skal afvises af en domstol.

Producenten


Producenten er ansvarlig for sit produkt, også selvom der ikke er begået fejl ved produktionen.
Producenten er dog ikke erstatningsansvarlig for udviklingsskader, dvs. skader, som ikke kunne opdages på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden, der forelå, da produktet blev bragt i omsætning.


Mellemhandlere
Mellemhandlere som erhvervsmæssigt bringer et produkt i omsætning, hæfter for produktansvar umiddelbart over for skadelidte.

Hvis producenten har handlet enten forsætligt, dvs. med vilje og viden om handlingens elementer, eller uagtsomt, kan den skadelidte i disse tilfælde kræve erstatning af den, der har solgt produktet, i stedet for at rette kravet mod producenten.

Man har handlet uagtsomt, hvis man ikke har udvist den forsigtighed og omhu, eller agtpågivenhed, som en god familiefar, ville udvise i den samme situation.

Man har altså det fulde ansvar for det produkt man sælger, også selv om man ikke har begået nogen fejl, eller blot har videresolgt et produkt.
Det er op til virksomheden at søge om erstatning hos producenten, men i har ansvaret over for kunden i har solgt varen til.

For produktskader, som ikke er omfattet af produktansvarsloven, eksisterer der kun et ansvar, hvis defekten skyldes fejl eller forsømmelse, fx konstruktionsfejl eller instruktionsfejl.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar