Selvstændig, mens du er på dagpenge. - iværksætter-guide

Selvstændig, mens du er på dagpenge.

Det kan være svært at opfylde kravene for at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse.
Det er derfor altid en god idé, at tale med din A-kasse, inden du starter en virksomhed som bibeskæftigelse. Det gælder også, hvis du allerede har en bibeskæftigelse, som du gerne vil fortsætte med i en periode med dagpenge.

Hvad er bibeskæftigelse?
Som udgangspunkt kan enhver form for virksomhed, drives som en bibeskæftigelse.
Du bør derfor finde ud af, om du ifølge dagpengereglerne driver en erhvervsmæssig virksomhed, eller om der er tale om en hobby.
Hobbyprægede aktiviteter betragtes som fritidsaktiviteter. De har ingen betydning for retten til dagpenge.
Men hvis formålet er at tjene penge, er der tale om erhvervsmæssig virksomhed. Det er uden betydning, om driften reelt giver over- eller underskud.
Har du tidligere drevet en virksomhed som din hovedbeskæftigelse, bliver den ikke din bibeskæftigelse, blot fordi du drosler aktiviteterne ned.
Det gælder også, selv om du samtidig får lønarbejde.
Du kan som hovedregel heller ikke drive en virksomhed som bibeskæftigelse, hvis du tidligere har drevet den samme type virksomhed som hovedbeskæftigelse.
Hvis du anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få dagpenge.

Du har tidligere drevet virksomheden som din hovedbeskæftigelse?
Har du drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du hvis du får et lønmodtager  arbejde, ændre virksomheden til din bibeskæftigelse. Det kræver, at dit lønarbejde opfylder visse betingelser den dag, hvor du bliver ledig fra arbejdet.
·        Har du arbejdet som lønmodtager i 1.924 timer, inden for de seneste 15 måneder.
·        Det gælder også, hvis du har arbejdet i 962 timer inden for de seneste 8 måneder, før du bliver ledig. Samtidig skal der være sket en væsentlig omlægning af din virksomhed, da du startede på lønarbejdet. Omlægningen skal have medført mindre arbejde i din virksomhed.
Det er de antal timer, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT inden for de 15 måneder, der beregnes ud fra.
Opfylder du én af de to betingelser, har du gjort virksomheden til din bibeskæftigelse. Når din virksomhed ikke længere er din hovedbeskæftigelse, kan du søge om tilladelse til at fortsætte virksomheden samtidig med dagpenge, hvis du bliver ledig.
Reglerne ret indviklede, så det er bedst at søge råd/vejledning hos din A-kasse i god tid.

Arbejde i din ægtefælles virksomhed?
Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, anses du som hovedregel for at være selvstændig. Og kan derfor ikke få dagpenge.

Ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelse?
For at få dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse skal du opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge. Du skal bl.a. opfylde et såkaldt arbejdskrav.
Det opfyldes ved at have haft 1.924 timers arbejde inden for de sidste 3 år.
Du skal være tilmeldt Jobcentret og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvornår står jeg til rådighed samtidig med bibeskæftigelse?
For at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal du kunne passe et fuldtidsarbejde (37 timer om ugen) ved siden af arbejdet i din virksomhed. Du skal derfor sandsynliggøre, at dit arbejde med bibeskæftigelsen til enhver tid kan klares uden for normal arbejdstid.
Vær opmærksom på, at du ikke må afslå et tilbud om arbejde, fordi arbejdstiden ligger uden for din tidligere normale arbejdstid.

Hvordan søger jeg om tilladelse til bibeskæftigelse?
Det er A-kasse, som skal vurdere, om du driver virksomhed som bibeskæftigelse. A-kassen skal også vurdere, om arbejdet i virksomheden til enhver tid kan klares uden for normal arbejdstid.
Du skal her oplyse:

        virksomhedens art og omfang, samt hvordan den drives.

        Forklare nærmere om dine arbejdsopgaver.

        Hvilken tid af dagen du vil arbejde i virksomheden. Arbejdstiden skal virke sandsynlig, når den sammenholdes med dine arbejdsopgaver og virksomhedens drift i øvrigt.

        Din omsætning eller forventede omsætning og indtjening i virksomheden vil også indgå i A-kassens vurdering af, om det er sandsynligt, at virksomheden kan drives som bibeskæftigelse uden for normal arbejdstid.

Får du tilladelse til at drive virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, har du pligt til at underrette A-kassen om ændringer i driften af virksomheden eller om andre forhold, der kan påvirke din dagpengeret.

Begrænset dagpengeret i 78 uger
Når du driver en virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som hovedregel højst få udbetalt dagpenge i 78 uger.
Der er nogle undtagelser:
        Mindre jordbrug.

        Udlejningsejendom.

        Fritidsfiskeri.

        Biavl.

        Fredskov.

        Egen vindmølle.

        Begrænset deltagelse i din ægtefælles virksomhed.

        Enkeltstående opgave som selvstændig.

De nævnte virksomheder skal dog opfylde en del betingelser, før din dagpengeret ikke bliver begrænset, søg råd/vejledning hos din A-kasse.
Du skal altid søge om tilladelse til at drive din virksomhed samtidig med, at du får dagpenge. Det gælder også, selvom din virksomhed ikke begrænser din dagpengeret. Du vil også få fradrag i dagpengene for dine arbejdstimer i virksomheden, selvom du er undtaget af begrænsningen.
Du kan dog ikke få dagpenge i længere tid, end de almindelige regler giver ret til. Udløber din ret til dagpenge efter de almindelige regler, inden du har fået dagpenge i alle 78 uger, kan de sidste ugers dagpenge ikke udbetales, medmindre du har optjent ret til dagpenge på ny.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar