Holdingselskab - iværksætter-guide

Holdingselskab

Et Holdingselskab er ikke en særlig form for et selskab, det er bare en betegnelse af et almindeligt selskab.
Holding er normalt ikke momsregistreret, men har blot et cvr. nummer, og en bankkonto til skattefri opsparing. Som regel betaler holding heller ikke indkomstskat
Et holdingselskab er stort set bare et ApS eller A/S. Holdingselskabet producerer sædvanligvis ikke selv noget, men som ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber kaldet driftsselskaber.

Stiftelse.
Du kan i forbindelse med en kontantstiftelse af et selskab, anvende de samme kontanter flere gange, dvs. du kan stifte både holding og drift selskab for samme indskud.
Dette er 100% lovligt. Men der er en række fordele og få ulemper forbundet med konstruktionen.
Ved stiftelsen er der altså kun en ekstra udgift, på stiftelsesgebyret på det ekstra selskab.

Ejerforhold.
Ejerforholdene er ligesom ved et almindeligt ApS selskab.

Hæftelse.
Ligesom ved et almindeligt Aps selskab, hæfter men kun med den indskudte kapital.
Med da der normalt ingen erstatningskrav og andet er i et holdingselskab, er det ikke væsentligt. Det væsentlige er at ved at have et holdingselskab, der ejer et drift selskab, kan man overføre overskuddet fra drift selskabet.
Risikoen for den fortsatte drift, herunder eventuelle erstatningskrav, forbliver i driftsselskabet.
Driftsselskabets kreditorer vil altså som hovedregel ikke kunne gøre krav gældende i holdingselskabets formue ved en eventuel konkurs.

Startkapital.
Det kræver 80.000 kr. i kapital/aktiver for at starte ApS holding, men kapitalen kan bruge flere gange, så for samme kapital kan der oprettes et andet ApS, som ejes af holdingselskabet.

Ledelse.
Et holdingselskab skal som i følgende gældende lovgivning, som minimum have en direktion.
Det vil sige, at uanset om man er en eller flere der ejer selskabet, så skal der udpeges min. en direktør for selskabet.
Holdingselskabet kan derudover vælge at have en bestyrelse, men det er ikke krav. Men man vælger det typisk hvis man er flere der ejer selskabet.
Bestyrelsen står for det overordnede ledelse og udstikker retningslinjer for direktionen.
Det er bestyrelsen der ansætter direktøren.

Bogføring og årsregnskab.
Et holdingselskab er underlagt bogføringsloven og har derfor pligt til at bogfører.
Et holdingselskab er også underlagt årsregnskabsloven der pålægger anpartsselskaber engang årligt at indsende et årsregnskab til Erhvervs- og selskabsstyrelsen.
Årsregnskabet for et holdingselskab skal normalt have en årsberetning, hvor udviklingen i selskabets økonomiske forhold beskrives på baggrund af årsregnskabet.
Årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor (Et holdingselskab skal ikke altid have en revisor, kun hvor holdingselskabet har bestemmende indflydelse i datteren, skal holdingselskabet have en revisor).
Årsregnskabet skal underskrives af både revisoren, af direktionen og af bestyrelsen.
Endelig skal årsregnskabet også godkendes på selskabets generalforsamling. Når årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen og senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, skal det indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Skat.
Et holdingselskab er en selvstændig juridisk enhed så beskatningen sker i holdingselskabet.
Du kan ansat i selskabet og får udbetalt løn fra selskabet, så sker der beskatning som alm. personlig indkomst og udbetales der udbytte af årets overskud, så sker der beskatning af det.
Der må ikke laves private hævninger eller lån til dig eller nærmeste pårørende i et holding selskab.
Alt kapital der forbliver i virksomheden, beskattes med lav selskabsskat.

Overfør udbyttet skattefrit.
Hvis et holdingselskab ejer mere end 10 % af aktierne i et driftsselskab, kan udbyttet fra driftsselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet.
Skal du som person have udbytte, beskattes det med 28 % af de første 48.300,- i 2010
(96.600,- hvis du er gift) og med 42 % af beløb over 48.300/96.600 kr.
Det betyder, at du kan isolere og sikre en oparbejdet selskabsformue ved udbyttebetaling i et holdingselskab.
Et holdingselskab kan med andre ord blive et pensionsselskab, som du i tilfælde af pensionering kan ansættes i og modtage løn fra.
Hvis man er flere ejere, der via egne individuelle holdingselskaber, ejer drift selskabet, skal man dog eje mindst 10% for at udnytte denne mulighed. Man kan altså med individuelle ejer skaber via holdingselskaber opdele 1 selskab i 10 ejerandele, og disse 10 holdingselskaber kan modtage udbytte fra driften skattefrit.

En god ide ved to eller flere ejere.
En holding konstruktion kan også være en god ide, hvis I er to eller flere ejere af en virksomhed.
Er I uenige om, i hvilket omfang der skal trækkes penge ud af virksomheden, for eksempel fordi jeres behov for udtræk til privatforbrug er forskelligt, kan I løse problemet ved at danne et holdingselskab.
Udbyttet fra et driftsselskab kan gå skattefrit til et holdingselskab, så den af jer, som ikke har behov for udbyttebetaling til privatforbrug, kan lade sit udbytte blive stående i sit holdingselskab.
På den måde bliver kapitalafkastet af udbyttet fortsat beskattet efter den attraktive lave selskabsskat.

Skattefrit efter 3 år.
I et holdingselskab har man mulighed for, at sælge aktier og anparter skattefrit efter 3 års ejerskab.
Det betyder at man med et holdingselskab, senere kan sælge datterselskabet eller andele, skattefrit for holdingselskabet.
Sælger man selskabet personligt, uden at have haft et holdingselskab, der ejede dette i 3 år eller mere, for 1 million, skal du betale ca. 200.000 i skat og derfor har man kun 800.000 tilbage.
Sælger dit holdingselskab derimod datterselskabet, har holdingselskabet fortsat 1 million at skyde i nye projekter. Men du kan ikke hæve midlerne i holdingselskabet personligt uden efterfølgende skat, men du kan starte et nyt drift selskab med langt større likviditet end ellers.
Investerer holdingselskabet i aktier og beholder holdingselskabet disse aktier i mindst 3 år, er avancen ved realiseringen af aktierne skattefri.
Reglen medfører endvidere, at det er nemmere at gennemføre et generationsskifte, eller købe sin partner ud i tilfælde af konflikt.

Sikkerhed.
Da man kan flytte overskuddet (efter skat) til holdingselskabet, og få placeret overskuddet i holdingselskabet, kan man i tilfælde drift selskabet går konkurs, kan starte et nyt drift selskab med den skattefrit opsparede kapital, da det kun er driftsselskabet der hæfter for kreditorer, som driftsselskabet har indgået aftaler med.-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar