Virksomhedsordningen - iværksætter-guide

Virksomhedsordningen

Hvis virksomheden drives i personligt regi, kan det være en fordel, at skatteberegning foretages efter særlige regler ved anvendelse af virksomhedsordningen.
Anvendelse af ordningen giver den erhvervsdrivende en række fordele. De vigtigste er:


·        Fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renter, dvs. renteudgifter fragår direkte i virksomhedsoverskuddet og reducerer dermed den personlige indkomst - og ikke blot den skattepligtige indkomst.
·        Mulighed for indkomstudjævning, dvs. erhvervsdrivende med svingende indkomster kan udjævne beskatningen over årene ved at lade hele eller dele af virksomhedsoverskuddet blive stående i virksomheden mod en foreløbig virksomhedsskat på 25 % .
·        Investering i egen virksomhed sidestilles med afkast af passiv investering, idet en andel af virksomhedens overskud anses for kapitalafkast, og beskattes som kapitalindkomst.
Ifølge disse regler betaler man 25% i a conto skat, af den del af det skattemæssige resultat, der opspares i virksomheden.
Det er det samme som selskabsskatteprocenten.

Hvorfor vælge virksomhedsordningen?
En god tommelfingerregel er, at hvis de samlede indkomstforhold resulterer i betaling af topskat, og virksomhedens renteudgifter er større end det kapitalafkast, der kan beregnes efter kapitalafkastordningen, vil virksomhedsordningen formentlig være en god løsning.
Pensionsforhold kan også påvirke valget af virksomhedsform, herunder om virksomheden skal drives i et selskab eller i personligt regi. Drives virksomheden i personligt regi, kan der foretages pensionsindbetalinger efter den såkaldte 30 %-ordning, som betyder, at der kan indbetales indtil 30 % af virksomhedens overskud før renter, uden at indbetalingen bliver ramt af fradragsbegrænsning. Drives virksomheden i selskabsform, kan der maksimalt indbetales 100.000 kr. på ratepensionsordninger.
30 %-ordningen er under udfasning, men kan anvendes til og med indkomståret 2014.

Hvornår kan man anvende virksomhedsordningen?
Det er et ufravigeligt krav, at der er regnskabsmæssig adskillelse af privatøkonomien og virksomhedsøkonomien, fra starten af 1. kvartal.
Beslutningen om at anvende virksomhedsordningen skal oplyses i selvangivelsen.
Hvis det efter indgivelse af selvangivelsen viser sig, at det er uhensigtsmæssigt at anvende virksomhedsordningen, er der mulighed for at fortryde beslutningen helt frem til den 30. juni. Der er også mulighed for at fortryde, hvis virksomhedsordningen ikke har været anvendt.
Der er ingen betingelser for en sådan fortrydelse.
Virksomhedens egenkapital skal bogføres på særlige konti. Der er desuden en række andre oplysningskrav i forbindelse med indsendelse af virksomhedens regnskab til skattemyndighederne.

Regnskab, bogføring mv., herunder mellemregningskonto.     
Du skal udarbejde et selvstændigt regnskab for virksomheden, som skal opfylde en række krav, der står i bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelserne.
Det helt afgørende er, at der sker en regnskabsmæssig adskillelse af virksomhedens økonomi og din private økonomi.
Virksomhedens bogføring skal derfor vise alle overførsler mellem virksomheden og omverdenen. Denne bogføring skal laves for hver enkelt post.
Overførsler af værdier fra din virksomhed til dig (hævninger) skal altså bogføres særskilt for hver post. Det samme gælder ved overførsler fra dig til din virksomhed (indskud).
Der skal oprettes nogle konto i kontoplanen, for at kunne benytte virksomhedsordningen.
De vigtigste er som følgende:

Indskudskonto
Når man starter en virksomheden i virksomhedsordningen, og der indskydes midler fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien skal der oprettes en indskudskonto. Denne indskudskonto skal sikre, at man ikke beskattes af de mider, man personligt har indskudt (de er jo beskattet en gang).
Opgørelsen af indskudskontoens midler, kan hæves uden beskatning, i henhold til hæverækkefølgen.

Rentekorrektion.
Hvis indskudskontoen er negativ ved årets udgang, skal der beregnes et rentekorrektionsbeløb, svarende til den negative saldo gange kapitalafkastsatsen.
Den negative saldo er et udtryk for, at den erhvervsdrivende har lånt af virksomheden eller indskudt privat gæld.
Ved en negativ saldo skal man kunne bevise at det er erhvervs gæld, og ikke en privat gæld.
Hvis det er privat gæld foretages der rentekorrektion.
Hvis det er erhvervs gæld foretages der ikke en rentekorrektion, men indskudskontoen sættes i nul.

Mellemregningskonto.
For at undgå, at midlertidige indbetalinger af private midler betragtes som indskud i din virksomhed, kan du postere beløbet på en mellemregningskonto, i stedet for at foretage indskud på indskudskontoen.
Mellemregningskontoen er virksomhedens gæld til indehaveren. Den er uforrentet, og indeståendet på kontoen skal du ikke medregne, når du opgør virksomhedens kapitalafkastgrundlag.
Hvis du bruger mellemregningskontoen, betyder det at du kan tilbageføre beløbene, skattefrit til din private økonomi uden om hæverækkefølgen..
Du kan ikke bogføre beløb på mellemregningskontoen på det tidspunkt, hvor du starter virksomheden.

Hævekonto.
Overførsler mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien registreres på en hertil oprettet hævekonto (Er der tale om overførsler til privatøkonomien som følge af private udlæg for virksomheden kan en mellemregningskonto dog anvendes).

Hensat til senere faktisk hævning.
Ønsker den man efter indkomstårets udløb at overføre yderligere beløb til privatøkonomien med virkning for det afsluttede indkomstår, kan et hertil svarende beløb hensættes på en konto for "hensat til senere faktisk hævning".

Opsparet overskud
Hermed forstås beløb, som er optjent i virksomheden under virksomhedsordningen, og som ikke er overført til den erhvervsdrivendes privatøkonomi. Beløb opsparet i virksomheden er beskattet med en foreløbig virksomhedsskat på 25 %.

Hæverækkefølgen
Hæverækkefølgen er en regel om, i hvilken rækkefølge overførsel af værdier, fra virksomheden til privatøkonomien skal anses for foretaget. Reglen medfører bl.a., at den selvstændige bliver beskattet fuldt ud af virksomhedens overskud, før der kan hæves skattefrit på indskudskontoen.
Visse beløb kan dog overføres til den selvstændige forud for den egentlige hæverækkefølge.
Den udvidede hæverækkefølge er udtryk for samtlige overførsler af værdier fra virksomheden til privatøkonomien, og omfatter både beløb, der overføres "i" og "forud for" hæverækkefølgen.

1.      Hensat til hævning fra sidste år
2.      Årets overskud
3.      Opsparing
4.      Indskudskonto.

Bogføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for din virksomheds drift og formueforhold.
SKAT kan tilsidesætte regnskabet, hvis det giver et misvisende billede af din virksomheds økonomiske forhold, herunder af adskillelsen mellem virksomhedens økonomi og din private økonomi.
Det vil betyde, at du ikke kan bruge virksomhedsordningen.

Skatteberegningen.
Der sker forskelige beskatninger i virksomhedsordningen.
Hævning af hensat til hævning fra sidste år:
Her sker der ingen beskatning, da man altid anser disse hævninger som overført til privatøkonomien, selv om de stadig står i virksomheden, så beskatningen er sket sidste år efter person skatteloven.
Hæving årets overskud:
Her sker beskatningen efter person skatteloven.
Hævning af opsparingen fra sidste år:
Her sker beskatningen efter person skatteloven, dog fratrukket de 25% der allerede er betalt.
Hævning fra indskudskonto:
Her sker der ingen beskatning, da det er penge der er overført fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien. De penge er jo allerede beskattet.

Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag.

Kapitalafkast.
Den del af virksomhedens overskud, som du hæver, bliver som udgangspunkt beskattet som personlig indkomst. Men i virksomhedsordningen udskilles en del af virksomhedens overskud som kapitalafkast og beskattes i stedet som kapitalindkomst. Størrelsen på det beløb, der kan udskilles til beskatning som kapitalindkomst, afhænger af, hvor stor en egenkapital du har bundet i din virksomhed.
Du kan kun beregne kapitalafkast, hvis virksomheden har en positiv egenkapital, og der er et overskud af virksomheden.

Kapitalafkastgrundlag.
Kapitalafkastet beregnes som afkastgrundlaget (positiv egenkapital) ganget med kapitalafkastsatsen.
Afkastsatsen for indkomståret 2011 er 2 procent. Den rentesats, som afkastsatsen er udtryk for, beregnes på grundlag af et gennemsnit af den effektive obligationsrente for de første 6 måneder af året.
Det beregnede kapitalafkast kan ikke være større end årets overskud. Der vil derfor ikke blive beregnet noget kapitalafkast, hvis der ikke er positiv indtjening i virksomheden.
Beregning af kapitalafkast.
Virksomhedens aktiver – gældsposter = egenkapital.
Beløb til senere hævning + indestående på mellemregningskonto + beløb som anses for overført + beløb på indskudskontoen = personlig indkomst.
Egenkapital – personlig indkomst = afkastgrundlaget.
Afkastgrundlaget * kapitalafkastsatsen =  kapitalafkast
Hvis du er gift, og du og din ægtefælle ejer virksomheden i fællesskab, beskattes kapitalafkastet hos hver af jer i forhold til jeres ejerandel i virksomheden.

Opsparing af kapitalafkast
Du kan opspare en del af kapitalafkastet med den virkning, at det beskattes med den lavere foreløbige virksomhedsskat på 25 procent på samme måde som den del af årets overskud, som du ikke hæver. Når du hæver kapitalafkastet i et senere år, beskattes det som personlig indkomst.
Det er dog som regel uhensigtsmæssigt at opspare kapitalafkastet. Det skyldes bl.a., at der ikke beregnes AM-bidrag af kapitalafkast, der beskattes som kapitalindkomst. Hvis du opsparer kapitalafkastet i virksomheden, skal det beskattes som personlig indkomst, når du hæver det i et senere år. Det betyder, at der skal beregnes AM-bidrag på 8 procent.

Opsparing til kapitalpension.
I pensionsbeskatningsloven er der en regel om, at det årlige indskud på kapitalpensionen ikke må overstige årets personlige indkomst. En selvstændigt erhvervsdrivende, som har en lav personlig indkomst, og som disponerer over et kapitalafkast, kan alligevel indskyde et beløb på sin kapitalpension. Efter virksomhedsskatteloven kan man nemlig vælge at medregne en del af kapitalafkastet til den personlige indkomst med henblik på opsparing til kapitalpension.
Konverteringen fra kapitalindkomst til personlig indkomst sker på selvangivelsen. Dit bidrag til kapitalpension står på servicebrevet i rubrik 22 "Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension", og dette beløb skriver du på selvangivelsen i rubrik 22. I rubrik 148 "Kapitalafkast i virksomhedsordningen" skal du skrive det beregnede kapitalafkast fratrukket det beløb, du ønsker at overføre til personlig indkomst.
Det maksimale beløb, du kan trække fra og indskyde på en kapitalpension, er 46.000 kr. i 2011.

Årets overskud hæves helt eller delvist.
Du skal hæve hele kapitalafkastet, hvis du hæver af dit overskud. I de tilfælde, hvor du kun hæver en del af det beregnede kapitalafkast, er det kun den hævede del, du skal medregne til kapitalindkomsten. Resten anses for opsparet i virksomhedsordningen.
Hvis det beløb, du hæver af årets overskud, er større end det beregnede kapitalafkast, bliver det overskydende beløb beskattet som personlig indkomst
-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar