Aktieselskab (A/S) - iværksætter-guide

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab har en eller flere ejere, og du kan derfor bruge virksomhedsformen, både hvis du skal eje din virksomhed alene, og hvis du skal eje den sammen med andre.
Et aktieselskab er ikke identisk med sine ejere, men er en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.
Ejerne af et aktieselskab hæfter ikke personligt for, at selskabet opfylder sine forpligtelser over for andre, men hæfter kun med den selskabskapital, de har indskudt.

Stiftelse.
For at starte et aktieselskab skal der laves et stiftelsesdokument og vedtægter og derudover en vurderingsberetning, hvis selskabskapital indbetales i andet end kontanter. Men der er mange andre forhold at tage stilling til og sørge for, inden du kan stifte selskabet. Så en god ide at tage en advokat/revisor med på råd, dyrt men kan også spare dig for en masse tid og penge.

Ejerforhold.
Et aktieselskab har en eller flere ejere, der kan være såvel fysiske personer som selskaber såsom anparts- og aktieselskaber. Størrelsen af en ejers ejerandel af et aktieselskab bestemmes af, hvor stor en del af den samlede selskabskapital, hun eller han har indskudt.
Når du starter og driver en virksomhed sammen med andre, er det af allerstørste vigtighed, at I indgår en ejer­aftale, der beskriver de spilleregler, der skal gælde mellem jer indbyrdes. Det kan være regler om fx gensidig forkøbsret til hinandens ejerandele, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer og forbud mod at drive konkurrerende virksomhed. Uden en ejeraftale opstår der lettere uenighed mellem jer.

Hæftelse
Ejerne af et aktieselskab hæfter ikke personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Ejernes hæftelse er begrænset til den selskabskapital, de har skudt ind i selskabet. Dog vil fx banker ofte kræve, at ejerne af et aktieselskab garanterer tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til selskabet, og på den måde kommer ejerne alligevel til at hæfte for virksomhedens forpligtelser.

Startkapital


For at starte et aktieselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst 500.000 kr. i form af kontanter eller andre værdier end kontanter.
Hvis du stifter selskabet med kontanter, kan du dog nøjes med at indbetale ned til 25 % af selskabskapitalen. Selskabets ledelse kan senere kræve den del af selskabskapitalen, der ikke er indbetalt ved stiftelsen, indbetalt.
Andre værdier end kontanter kan være fx en virksomhed, som du hidtil har drevet som enkeltmandsvirksomhed, en produktionsmaskine eller et patent.
Når du indskyder andre aktiver end kontanter skal du have en revisor til at udarbejde en bekræftelse på at aktiverne har en værdi, der er stor nok. Den bruges som dokumentation overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ledelse.
Et aktieselskab skal have en bestyrelse på mindst tre personer og en direktion på mindst én person. Det kan desuden have et repræsentantskab, hvis vedtægterne foreskriver det.
Hvis der gennem tre år i gennemsnit er 35 medarbejdere eller flere, har medarbejderne ret til at vælge en 
tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

Bogføring og årsrapport.
Et aktieselskab skal bogføre efter bogføringsloven og udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter årsregnskabsloven. Årsrapporten skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, medmindre virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder under bestemte grænser. Grænserne kan læses på erhvervs og selvskab styrelsen hjemmeside.

Skat.
I et aktieselskab sker beskatningen i virksomheden og ikke hos ejerne som tilfældet er for enkeltmandsvirksomheden og interessentskabet. Et aktieselskab betaler en selskabsskat af sin indkomst efter selskabsskattereglerne. Får du udbetalt løn fra selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel af selskabet, skal du betale udbytteskat.
Der må ikke laves private hævninger eller lån til dig eller nærmeste pårørende i et anpartsselskab.
Alt kapital der forbliver i virksomheden, beskattes med lav selskabsskat.

Love og regler.
Aktieselskaber er tæt reguleret af selskabsloven, som indeholder regler om blandt andet selskabsstart, direk­tion, bestyrelse, generalforsamling og forhøjelse af selskabskapital. Derudover findes der regler for aktieselskaber i forskel­lige generelle love såsom bogføringsloven, årsregnskabsloven, selskabsskatteloven, mindstekravsbekendtgørelsen (skatteregnskab) m.v.

-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar