Anpartsselskab (ApS) - iværksætter-guide

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab, er en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.
Et anpartsselskab er nok det mest kendte og ofte oprettet selskab.
Anpartsselskab er velegnet, hvis du ved opstart af virksomhed ønsker at minimere den risiko, der er ved opstart af egen virksomhed. Anpartsselskabet er også velegnet, hvis du skal bruge nogle penge til opstart, og derfor alligevel skal ligge de 50.000 kr. der skal indskyde i et anpartsselskab.


Stiftelse.
For at stifte et anpartsselskab skal du udfærdige et stiftelsesdokument og lave vedtægter for selskabet, derudover en vurderingsberetning, hvis selskabskapital indbetales i andet end kontanter. Men der er mange andre forhold at tage stilling til og sørge for, inden du kan stifte selskabet. Så en god ide at tage en advokat/revisor med på råd, dyrt men kan også spare dig for en masse tid og penge.

Ejerforhold.
Et anpartsselskab kan oprettes af en eller flere personer.
Selskaber kan også oprette et anpartsselskab, i form af et holdingselskab, eller andre ApS/ A/S selskaber. Ejerandelen for den enkelte ejer, bestemmes af den andel den pågældende har, set i forhold til den samlede anpartskapital.
Når du starter og driver en virksomhed sammen med andre, er det af allerstørste vigtighed, at I indgår en ejer­aftale, der beskriver de spilleregler, der skal gælde mellem jer indbyrdes. Det kan være regler om fx gensidig forkøbsret til hinandens ejerandele, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer og forbud mod at drive konkurrerende virksomhed. Uden en ejeraftale opstår der lettere uenighed mellem jer.

Hæftelse.
Alle anpartshavere i et anpartsselskab hæfter begrænset. Det betyder at den enkelte ejer, kun hæfter med den kapital, vedkommende har indskud i selskabet.
Du skal dog være opmærksom på, at hvis et anpartsselskab har brug for at låne penge fx. i en bank, så vil banken typisk kræve, at man hæfter personligt for lånet som banken yder.
Det vil sige at anpartsselskab hæfter begrænset ved erstatningskrav o. lig. Men man hæfter personligt for gælden et anpartsselskab stifter i en bank eller andet sted, MED MINDRE ANDET ER AFTALT.

Startkapital.


Kapitalkravet for et anpartsselskab er i øjeblikket på 50.000 kr. der som minimum skal indskydes af den samlede ejerkreds, for at kunne oprette et anpartsselskab.
Anpartskapitalen kan indskydes dels som kontanter, eller med andre værdi, fx. Aktier, køretøjer, vare, værktøj etc. man skal være opmærksom på, at man ikke bare selv kan prissætte aktiverne. Det skal være en fair pris, (handelsværdi) som du ville sælge det til din nabo for. Hvis du har en computer til 10.000 Kr. og du værdisætter den til 40.000 kr. skal skattevæsnet nok opdage det.
Når du indskyder andre aktiver end kontanter skal du have en revisor til at udarbejde en bekræftelse på at aktiverne har en værdi, der er stor nok. Den bruges som dokumentation overfor Erhvervs- og Selskabssyrelsen.
Anpartsselskabet kan ikke stiftes hvis der ikke er værdi er for 50.000 kr. på oprettelses tidspunktet. Anpartsselskabet skal til enhver tid kunne bevise, at der kapital/værdier for 50.000 kr. ellers skal du skal lave en plan for at genskabe kapitalen. Hvis ikke risikere du tvangs lukning af virksomheden.

Ledelse:
Et Anpartsselskab skal som i følgende gældende lovgivning, som minimum have en direktion.
Det vil sige, at uanset om man er en eller flere der ejer selskabet, så skal der udpeges min. en direktør for selskabet.
Anpartsselskabet kan derudover vælge at have en bestyrelse, men det er ikke krav. Men man vælger det typisk hvis man er flere der ejer selskabet.
Bestyrelsen står for det overordnede ledelse og udstikker retningslinjer for direktionen.
Det er bestyrelsen der ansætter direktøren.

Bogføring og årsregnskab:
Et anpartsselskab er underlagt bogføringsloven og har derfor pligt til at bogfører.
Et anpartsselskab er også underlagt årsregnskabsloven der pålægger anpartsselskaber engang årligt at indsende et årsregnskab til Erhvervs- og selskabsstyrelsen.
Årsregnskabet for et ApS skal normalt have en årsberetning, hvor udviklingen i selskabets økonomiske forhold beskrives på baggrund af årsregnskabet.
Årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor (det gælder dog ikke små aktie- og anpartsselskaber).
Årsregnskabet skal underskrives af både revisoren, af direktionen og af bestyrelsen.
Endelig skal årsregnskabet også godkendes på selskabets generalforsamling. Når årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen og senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, skal det indsendes til Erhvervsstyrelsen.
Når din virksomhed er et ApS eller et A/S, kan alle bede Erhvervsstyrelsen om at se din virksomheds regnskab, da rengskab for et anpartsselskab er offentligt.

Skat:
Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed så beskatningen sker i anpartsselskabet.
Du bliver ansat i selskabet og får udbetalt løn fra selskabet, så sker der beskatning som alm. personlig indkomst og udbetales der udbytte af årets overskud, så sker der beskatning af det.
Der må ikke laves private hævninger eller lån til dig eller nærmeste pårørende i et anpartsselskab.
Alt kapital der forbliver i virksomheden, beskattes med lav selskabsskat.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar