Personligt ejet virksomhed - iværksætter-guide

Personligt ejet virksomhed

En personligt ejet virksomhed er en virksomhed, som du driver, uden at du har oprettet et selskab (aktie- eller anpartsselskab).
Den enkleste måde at starte på er ved at skabe et personligt firma, en enkeltmandsvirksomhed.
Der er ingen formelle krav, så du kan bare gå i gang. Du skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og have et CVR-nummer, som du bruger ved indberetning af skat og moms.
Økonomi.
En sådan personligt ejet enkeltmandsvirksomhed viser sig ofte at være en rigtig god ide. Den første periode giver nemlig tit et 0-resultat, eller måske endda underskud. Det vil sige, at du typisk lever af kassekreditten.
Det samlede resultat af din virksomhed (indtægter fratrukket udgifter), er din ”løn” som skal stå i din personlige udvidede selvangivelse. Din ægtefælle kan modtage løn som medhjælpende ægtefælle.
Du hæfter selv personligt for alle forpligtelser i selskabet, både økonomisk og juridisk.
Når din personlige virksomhed efter en periode får overskud, så tal med din advokat og revisor om at overdrage virksomheden til et anpartsselskab.
Hæftelse.
Du hæfter som ejer af et personligt firma over for omverdenen med alt, hvad du ejer nu, og hvad du kommer til at eje fremover. Den gæld, du stifter i firmaet, f.eks. til bank og leverandører, hæfter du for med din private formue, dvs. dit hus, din bil, værdipapirer og andre aktiver.
Du kan altså ikke adskille din virksomheds økonomi og din egen private økonomi.
Hvis du i din virksomhed kan risikere at blive mødt med store erstatningskrav fra dine kunder, skal du undersøge, om det er muligt for dig at tegne en forsikring, der dækker sådanne tilfælde.
Hvis du driver en virksomhed med stor risiko for erstatningskrav, f.eks. byggefirma, kan det vare fordel at drive virksomheden i et anpartsselskab. I selskaber kan du nemlig godt adskille firmaets og din egen økonomi. Du skal dog være opmærksom på, at selv hvis du driver virksomheden i selskabsform, vil selskabets bankforbindelse ofte kræve, at du i et vist omfang hæfter personligt for selskabets forpligtelser overfor banken.
Regnskab.
Hvis din virksomheds omsætning er mere end 300.000 kr. pr. år, skal du indberette skatteregnskab eller et skema med regnskabsoplysninger til SKAT.
Er din omsætning mindre, kan du nøjes med at indsende din udvidede selvangivelse til SKAT.
Egentligt skatteregnskab skal kun indsendes, hvis du har en omsætning på over 25 millioner kr.
Du skal lave dit regnskab, så du kan udfylde og indberette din selvangivelse senest den 1. juli i året efter dit regnskabsår.
De aktiviteter, du har i din virksomhed, foregår hele året, og derfor skal du føre regnskab så tit, det er nødvendigt i årets løb.
Du kan vælge selv at stå for regnskabet, men det er din pligt at skatteregnskabet opfylder de krav, som skat stiller til det. Det kan derfor være en god ide at rådføre sig med en revisor, men det er ikke et krav.
Rengskabet skal indeholde:
· Din virksomheds indtægter og udgifter
· Hvad du har investeret
· Hvad du har til gode
· Hvad du skylder.
Skat.
Når du driver en personligt ejet virksomhed, skal du indbetale B-skat 10 gange om året. Hertil kommer arbejdsmarkedsbidrag.
Loven kræver, at du udarbejder en korrekt forskudsregistrering. Hvis din indkomst viser sig at afvige fra de oplysninger, du har givet skattemyndighederne, har du pligt til at meddele det.
Du kan selv rette tallene via TastSelv på SKATs hjemmeside eller per telefon.
Hvis du har rettelser i sidste kvartal i indkomståret, skal du dog kontakte dine lokale skattemyndigheder per brev eller telefon.
I en personligt ejet virksomhed kan du vælge mellem tre regelsæt for beskatning:
· Personskattereglerne.
· Virksomhedsordningen.
· Kapitalordningen.
Du beslutter selv, hvilken ordning du vil vælge. Det er altid en god idé at kontakte din revisor, før du vælger ordning.
Personskattereglerne.

Med personskatteloven beskattes virksomhedens overskud efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag som personlig indkomst.
Renteindtægter og renteudgifter indgår ikke i virksomhedens overskud, men beskattes som kapitalindkomst. Beskatning af kapitalindkomst er afhængig af størrelsen af kapitalindkomsten og varierer fra 37 % til 59 % ekskl. kirkeskat.
Personskatteloven anvendes især af virksomheder, hvor man ønsker at hæve hele overskuddet til privat brug, og hvor der er få renteudgifter.
Virksomhedsordningen.
Virksomhedsordningen giver større skattemæssig ligestilling mellem personligt drevne virksomheder og selskaber.
Med virksomhedsordningen opnår du:
Fuldt fradrag for renteudgifter. Det fulde fradrag har dels betydning, hvis du har forholdsvis store renteudgifter.
Man betaler kun fuld skat, og AM- bidrag af det hævet beløb. Derved kan man undgå at den personlige indkomst, overstiger bundfradraget for topskatten. Dels for beregningen af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing
Mulighed for at lave en a conto beskatning af ikke hævede virksomhedsoverskud. Du kan nøjes med at betale en a conto-skat af det overskud, der er opnået i året.
Forudsætningen er dog, at du ikke hæver hele overskuddet til privat forbrug. A conto-skatten kan bruges til at udskyde beskatningen af de overskud, som forbliver i virksomheden, ligesom den kan bruges til at udjævne gode år med dårlige år. Det giver en bedre konsolidering af virksomheden, end hvis du skulle betale personlig skat af hele overskuddet.
Hvis du vil have mulighed for at vælge virksomhedsordningen, skal du allerede ved begyndelsen af indkomståret adskille din private økonomi og virksomhedens økonomi.
Hvis virksomhedsordningen anvendes, kan en andel af overskuddet i virksomheden blive behandlet som kapitalindkomst hos ejeren af firmaet. Under andre omstændigheder ville det blive beskattet som personlig indkomst. Når en del af overskuddet kommer under beskatning som kapitalindkomst, betyder det, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af en mindre del af overskuddet. Det skyldes, at der ifølge lovgivningen ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af kapitalindkomsten.
Kapitalafkastordningen
Kapitalafkastordningen er en forenklet form for virksomhedsskatteordning.
Kapitalafkastordningen forudsætter ikke, at økonomien adskilles i en privatøkonomi og en virksomhedsøkonomi.
I kapitalafkastordningen beskattes virksomhedens skattemæssige overskud før renter som personlig indkomst, mens virksomhedens renteindtægter og renteudgifter medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Der beregnes et kapitalafkast af virksomhedens aktiver. Kapitalafkastet fratrækkes i virksomhedens overskud og tillægges som positiv kapitalindkomst.

Kapitalafkastordningen indeholder en særlig konjunkturudligningsordning, hvor det er muligt at henlægge op til 25 % af årets overskud med en a conto-skat på 25 %.
Ens for de tre ordninger.
Uanset valg af ordning skal din virksomhed betale arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag).
-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar